2023 Past Events

2023 sjjif world jiu-jitsu championship


Arena da Juventude (Arena de Deodoro)
Rio de Janeiro Rio de Janeiro
Brazil
More Info ->

2023 sjjif world jiu-jitsu championship no-gi


Arena da Juventude (Arena de Deodoro)
Rio de Janeiro Rio de Janeiro
Brazil
More Info ->

2023 world parajiu-jitsu championship


Arena da Juventude (Arena de Deodoro)
Rio de Janeiro Rio de Janeiro
Brazil
More Info ->

2023 world deaf jiu-jitsu championship


Arena da Juventude (Arena de Deodoro)
Rio de Janeiro Rio de Janeiro
Brazil
More Info ->

2023 world special jiu-jitsu championship


Arena da Juventude (Arena de Deodoro)
Rio de Janeiro Rio de Janeiro
Brazil
More Info ->

2023 world deaf jiu-jitsu championship no gi


Arena da Juventude (Arena de Deodoro)
Rio de Janeiro Rio de Janeiro
Brazil
More Info ->

2023 world special jiu-jitsu championship no-gi


Arena da Juventude (Arena de Deodoro)
Rio de Janeiro Rio de Janeiro
Brazil
More Info ->

2023 world parajiu-jitsu championship no gi


Arena da Juventude (Arena de Deodoro)
Rio de Janeiro Rio de Janeiro
Brazil
More Info ->